Ugovor o autorskom i umjetničkom djelu u 2019.

Predujam poreza na dohodak (uvećan za mogući prirez) obračunava i uplaćuje isplatitelj u trenutku isplate primitka. Osim predujma, isplatitelj je dužan obračunati i uplatiti doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Za razliku od isplate plaće, doprinosi se obračunavaju po duplo nižim stopama. To znači kako će doprinosi za mirovinsko ukupno iznositi 10%, dok će doprinos za zdravstveno osiguranje iznositi 7,5%.

Pri utvrđivanju dohotka od autorskih naknada priznaje se svota paušalnih izdataka u visini od 30 % (kod umjetničkih djela, uz potvrdu nadležne udruge, paušalni izdaci mogu biti uvećani za dodatnih 25%). Kako bi se ostvarilo pravo na 30 % paušalnih izdataka, isplatitelj je dužan sklopiti ugovor o autorskom djelu. Ugovor mora biti sklopljen u pisanom obliku. Međutim, postoje iznimke kada ugovor ne mora biti sklopljen u pisanom obliku, ali tada je isplatitelj primitka obvezan osigurati podatke o iskorištavanju autorskog prava.

Kada su u pitanju isplate nakon 1. siječnja 2017., bez obzira da li je isporuka obavljena prije tog datuma, primjenjuju se nove odredbe Zakona o porezu na dohodak. To znači kako će se sve isplate primitaka nakon 1. siječnja 2017. biti oporezovane po stopi od 24 %.

 

Isplata autorskog honorara nerezidentu?

Kada je u pitanju isplata autorskog honorara nerezidentu (pravna ili fizička osoba sa sjedištem/prebivalištem na teritoriju izvan Republike Hrvatske), potrebno je pribaviti određenu dokumentaciju. U protivnom, nerezidenta treba tretirati kao rezidenta i na taj način obračunati davanja na autorsku naknadu.

Nerezident je dužan dostaviti dokaz kojim potvrđuje svoj status u socijalnom osiguranju u svojoj državi. Kada su u pitanju države Europske unije dostavlja se A1 potvrda. Međutim, ako nerezident dolazi iz neke od država koje nisu članice EU, potrebno je provjeriti da li Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju sa tim državama. Prema tome, potvrda za rezidente tih zemalja neće biti A1 potvrda, već potvrda navedena u ugovoru.

Kada je u pitanju plaćanje poreza, potrebno je obratiti pozornost na ugovore o izbjegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja koje je RH sklopila sa državom rezidenta (ako je ugovor uopće sklopljen).

Kada su primjeni međunarodni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje je RH sklopila sa tim državama, autorska naknada može se oporezivati na dva načina. Prvi način je da se autorska naknada nerezidenta oporezuje isključivo u njegovoj državi rezidentnosti. Ne smije se oporezivati u RH. Drugi način je da se primijeni snižena stopa i da se po toj stopi autorska naknada oporezuje u RH. Međutim, da bi se odredbe iz ugovora primijenile, nerezident mora dostaviti ovjeren obrazac ”Zahtjeva za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na temelju sklopljenog međunarodnog ugovora između RH i … ”. Taj obrazac moguće je kupiti u Narodnim novinama.

Ako isplatitelj ne posjeduje sve potrebne dokumente potrebno je postupiti na isti način kao sa rezidentima RH i obračunati sva davanja.

Osim svega toga, isplatitelj prije isplate treba pribaviti i OIB nerezidenta, a može ga zatražiti sam nerezident ili isplatitelj autorske naknade u njegovo ime. Kada isplatitelj naknade pribavlja OIB u ime nerezidenta potrebno je kod javnog bilježnika ili odvjetnika ovjeriti odvjetničku punomoć na način da se dostavi kopija putovnice nerezidenta.

U slučaju da isplatitelj primitka snosi troškove putovanja i smještaja nerezidenta, potrebno je navesti u ugovoru kako se ti troškovi podmiruju od strane naručitelja te ih treba uključiti u samu autorsku naknadu.

Kada se radi o primanju usluge od obveznika koji ima sjedište u inozemstvu (bez obzira bio on u svojoj zemlji obveznik PDV-a ili ne), primatelj je dužan obračunati i platiti PDV na primljenu uslugu. Ako je primatelj usluge u sustavu PDV-a, neće biti novčanog odljeva, već će u obrascu istovremeno biti iskazana i obveza za PDV i pravo na pretporez (obračunska kategorija). Tako obračunani PDV potrebno je evidentirati u posebnim evidencijama iz kojih su vidljive usluge koje je za primatelja obavila osoba sa sjedištem u inozemstvu.

I da, ne zaboravite poslati JOPPD obrazac.

[post-carousel id=”2216″]

stručni specijalist korporativnih financija, ovl. rač.