Obrti

Obrti

U skladu sa Zakonom o obrtu, Zakonom o porezu na dohodak te ostalim pratećim zakonima unutar kojih obrt posluje pružamo uslugu vođenja poslovnih knjiga i izrade kompletne dokumentacije.

 

Usluge za obrte:

 

  • Vođenje knjiga ulaznih i izlaznih računa, knjiga dugotrajne imovine i sitnog inventara, knjiga blagajne kao i analitička evidencija dobavljača i kupaca (tražbina i obveza)

 

  • Obračun plaća te predaja JOPPD obrasca elektroničkim putem u Poreznu upravu

 

  • Obračun i evidencija ostalih naknada zaposlenicima (prijevoz, dnevnice…)

 

  • Obračun i predaja PDV obrazaca elektroničkim putem u Poreznu upravu

 

  • Obračun i predaja PP-MI-PO obrasca (porez na potrošnju) elektroničkim putem u Poreznu upravu

 

  • Priprema, izrada i predaja Prijave poreza na dohodak u Poreznu upravu

 

  • Izrada i predaja članarina koje obvezuju obrtnika (TZ,SR, KD, OKFŠ)

 

  • Izrada i predaja PO-SD obrasca za paušaliste uz ostalu prateću dokumentaciju

 

  • Prijava i odjava obrta na RPO obrascu, kao i na mirovinsko i zdravstveno osiguranje

 

  • Pružanje usluga savjetovanja prilikom otvaranja