Razlika između financijskog i operativnog leasinga

Financiranje putem leasinga vrlo je zastupljeno u Republici Hrvatskoj. Osim fizičkih osoba, vrlo često i sami poduzetnici posežu za ovakvim načinom financiranja. Nabava opreme zahtijeva velike resurse, a financiranje putem leasinga uvelike olakšava svakodnevno poslovanje. Kako bi poduzetnik donio pravu odluku potrebno je utvrditi temeljne razlike između financijskog i operativnog leasinga.

 

Kako funkcionira financiranje putem leasinga?

Leasing poslovi imaju tri subjekta. Proizvođač ili prodavatelj objekta leasinga, korisnik leasinga (poduzetnik ili fizička osoba) i davatelj leasinga (leasing društvo ili financijska ustanova). Poduzetnik odlučuje koje dobro (objekt leasinga) želi kupiti te podnosi zahtjev za leasing. Leasing društvo ili financijska institucija nabavlja dobro od proizvođača/prodavatelja i sklapa ugovor o leasingu sa poduzetnikom na temelju kojeg se poduzetnik obvezuje isplaćivati naknadu davatelju za vrijeme trajanja leasinga.

Potrebno je napomenuti kako Vas gubitak objekta leasinga ne oslobađa obveza utvrđenih ugovorom o leasingu. U slučaju da kao primatelj leasinga koristite objekt leasinga suprotno ugovoru ili njegovoj namjeni, odgovorni ste za prouzročenu štetu.

 

 

Financijski leasing

Kod financijskog leasinga, primatelj leasinga kupuje objekt leasinga, a davatelj leasinga odmah izdaje račun za objekt leasinga. Vrijednost objekta leasinga, uvećana za svotu PDV-a, predstavlja osnovicu za obračun kamata (troška financiranja). Poduzetnik mora dati određeno učešće (određeni postotak od nabavne vrijednosti objekta leasinga), a za svotu učešća umanjuje se glavnica na temelju koje se obračunavaju kamate. Učešće ne može biti povezano s operativnim leasingom s obzirom da predstavlja udio putem kojeg poduzetnik sudjeluje u kupnji objekta leasinga. Potrebno je napomenuti kako je leasing društvo pravni vlasnik objekta leasinga sve do trenutka isteka ugovora o leasingu (podmirenje zadnje rate i ostalih obveza prema ugovoru).

Troškovi koji nastaju (odvjetnički, konzultantski , transportni, naknade za obradu predmeta najma) povećavaju nabavnu vrijednost objekta leasinga. Kad je u pitanju financijski leasing, obveza prema davatelju leasinga biti će iskazana u cjelokupnoj vrijednosti u financijskim izvještajima (bilanci), ali će istovremeno biti prikazana i kao imovina poduzetnika. Međutim, iskazivanje obveze povećava zaduženost društva i smanjuje kreditni rejting, a to može biti vrlo bitno za investitore, kupce i dobavljače. Imate li u planu daljnje zaduživanje ne bi bilo loše da najprije vrlo dobro razmislite da li je financijski leasing prava opcija za Vas.

S obzirom da se objekt leasinga evidentira kao imovina poduzetnika, obračunata amortizacija biti će iskazana u računu dobiti i gubitka te će u konačnici umanjiti poreznu osnovicu na kraju poslovne godine (bez novčanog odljeva). Međutim, s obzirom da kod financijskog leasinga svi rizici prelaze na primatelja leasinga, to znači kako će poduzetnik morati snositi troškove amortizacije, osiguranja, registracije te održavanja (kod operativnog leasinga postoji mogućnost da se ugovori full service leasing pa se troškovi osiguranja, registracije, održavanja, RTV pristojbe, čuvanja/zamjene guma prenose na davatelja leasinga). Prilikom otkupa objekta nabavljenog na financijski leasing, primatelj leasinga ima pravo otkupiti objekt po cijeni manjoj od njegove stvarne vrijednosti.

Prilikom priznavanja pretporeza na temelju financijskog leasinga, potrebno je utvrditi da li poduzetnik ima pravo na cjelokupni odbitak pretporeza ili samo na polovicu (to ovisi o objektu leasinga i djelatnosti poduzetnika). Također potrebno je utvrditi da li poduzetnik utvrđuje obvezu PDV-a prema naplaćenim naknadama ili prema obavljenim isporukama. Ako poduzetnik utvrđuje obvezu PDV-a prema naplaćenim naknadama, ne postoji mogućnost odbitka pretporeza odjednom, već će priznavanje pretporeza biti u skladu sa dinamikom plaćanja (podmirenja rata leasinga). Za poduzetnika koji obvezu PDV-a utvrđuje prema obavljenim isporukama ne postoji ograničenje što znači da ima pravo odbitka cjelokupnog ili dijela pretporeza odjednom.

Za osobna vozila nabavljena do 31.12.2017. putem financijskog leasinga poduzetnik nema pravo priznavanja pretporeza s obzirom da u trenutku nabave objekta leasinga zakon nije dopuštao odbitak pretporeza za takvu vrstu vozila.

 

Operativni leasing

Operativni leasing predstavlja korištenje predmeta leasinga u njegovom najboljem vijeku trajanja, ali po isteku leasinga ne stječe se pravo vlasništva nad objektom. Također, želite li imati što manje briga vezano uz sam leasing postoji mogućnost ugovaranja full service leasinga te će određeni troškovi biti preneseni na davatelja leasinga, a vi ćete imati više vremena posvetiti se nečemu drugom. U Hrvatskoj se najčešće koristi operativni leasing s jamčevinom, a uplaćena jamčevina služi kao sredstvo osiguranja u slučaju neredovite naplate potraživanja od primatelja leasinga ili nekih drugih rizika koji terete leasing društvo. Ako poduzetnik redovito podmiruje svoje obveze, uplaćena jamčevina biti će mu vraćena u trenutku prestanka ugovora o leasingu. Ukratko, operativni leasing je najobičniji najam tijekom određenog razdoblja.

Za razliku od financijskog leasinga većina rizika i koristi povezanih sa vlasništvom nad objektom leasinga ostaje najmodavcu. Po isteku ugovora predmet leasinga vraća se davatelju leasinga, a nakon toga davatelj leasinga započinje proces prodaje.  OPerativni leasing ne podrazumijeva opciju otkupa, ali i on je moguć u određenim slučajevima. U pravilu, otkup vozila izvršiti će neka treća pravna ili fizička osoba koja može biti predložena od strane korisnika leasinga.

Za vrijeme korištenja operativnog leasinga poduzetnik u poslovnim knjigama, točnije u računu dobiti i gubitka, iskazuje samo trošak najma (nema troška amortizacije s obzirom da koristi i rizici povezani s objektom leasinga u ovom slučaju ostaju najmodavcu). Trošak najma predstavljaju mjesečne rate koje poduzetnik plaća na temelju zaprimljenog računa. Za razliku od financijskog leasinga poduzetnik u poslovnim knjigama ne iskazuje sveukupnu obvezu za najamninu tijekom cijelog razdoblja ugovora što u konačnici ne povećava njegov stupanj zaduženosti tj. ne umanjuje kreditni rejting značajno. Ako poduzetnik treba dodatna sredstva, nizak stupanj zaduženosti omogućava nova zaduživanja.

Ako poduzetnik nema potrebu za priznavanjem pretporeza odjednom, a još uvijek želi zadržati dobar kreditni rejting za moguća daljnja zaduživanja, operativni leasing zasigurno je puno bolja opcija.

Osim financijskog i operativnog leasinga postoji i treća opcija, a to je sale and leaseback (prodaja i povratni najam). Kako sam naziv govori, ovdje se radi o prodaji dugotrajne imovine i uzimanju iste te imovine u najam. U pravilu se prodaje imovina značajne vrijednosti (nekretnine, strojevi i sl.). Poduzetnici se najčešće odlučuju na ovaj potez kada su im prijeko potrebna sredstva za poboljšanje likvidnosti. Prodajom dugotrajne imovine leasing društvu osiguravaju se novčana sredstva potrebna za podmirenje tekućih obveza i nastavak poslovanja. Međutim, kako poduzetnik ne bi u potpunosti ostao bez imovine, leasing društvo daje mu tu istu imovinu u najam. Poduzetnik može odabrati financijski ili operativni leasing kod povratnog najma.

stručni specijalist korporativnih financija, ovl. rač.