Isplata dividende i udjela u dobiti trgovačkih društava

S obzirom na gospodarsku situaciju u RH, mogućnost isplate dividende ili udjela u dobiti za Vas je vrlo dobra vijest. To znači kako trgovačko društvo uspješno posluje (naravno pod uvjetom da je ostvarena dobit stvarna) te da u tom smjeru treba i nastaviti. U pravilu, isplata dividende i udjela u dobiti oporeziva je po stopi od 12% + prirez (ako ga ima). Napominjemo kako isplate dividendi i udjela u dobiti koje su ostvarene u periodu od 2005. do kraja 2011. godine, ne podliježu oporezivanju. Osim prethodno spomenute situacije, isplata dividende i udjela u dobiti pravnim osobama također se ne oporezuje.

Na koji način se vrši isplata i postoje li kakvi obrasci?

Najkasnije do 30. lipnja, u poslovnice FINA-e, potrebno je dostaviti Odluku o uporabi ostvarenog dobitka. Dividenda i udjeli u dobiti ne smiju se isplatiti u gotovini, već samo na tekući ili žiro račun. Poreznoj upravi potrebno je dostaviti JOPPD u kojem je vidljiva svota poreza i prireza te isplaćena neto svota.

Mogu li tijekom godine isplaćivati predujam dobiti?

Prije isplate predujma dobiti preporuča se sastavljanje privremenog Računa dobiti i gubitka kako bi se utvrdilo postoji li ostvarena dobit u tom trenutku. Račun dobiti i gubitka služi samo za potrebe računovodstva tj. vlasnika te ne postoji obveza predavanja u Poreznu upravu. Prilikom isplate obračunava se porez po stopi od 12% + možebitni prirez. Međutim, isplata predujma dobiti ima i svoju negativnu stranu. Utvrdi li se na kraju godine kako su predujmovi isplaćene dobiti veći od ostvarene dobiti, razlika će se smatrati izuzimanjem te će biti oporeziva po stopi od 36% (trenutno najveća stopa u RH).

Postoji li mogućnost isplate dobiti/dividende u naravi?

Dividende i udjeli u dobiti koji se ne isplaćuju u novcu smatraju se isplatom dobiti u naravi. Vrijednost primitka u naravi je tržišna vrijednost primitaka (u trenutku i mjestu davanja). Tržišna vrijednost je vrijednost sa uračunanim PDV-om.

[post-carousel id=”2216″]

stručni specijalist korporativnih financija, ovl. rač.